• همدان، بلوار سردار شهید همدانی، پارک علم و فناوری همدان، دبیرخانه برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری
  • 08132569306-8 داخلی 126
  • exhibition@hamedanvex.ir
  • 08132569209
  • 6513939611