نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

استان همدان (1400)

« جهاد دانشگاهی استان همدان »

پیام دکتر کلانترنیا سرپرست جهاد دانشگاهی همدان

به مناسب هفته پژوهش و فناوری

معرفی مرکز تخصصی سفال

مرکز جامع زنان و درمان ناباروری