نمایشگا مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

« دانشگاه بوعلی سینا »

معرفی مرکز رشد و کارآفرینی

تیزر مرکز رشد و کارآفرینی

شرکت دانش بنیان ساها

شرکت مهندسی عارف نیک

شرکت ماد سنجش گران آسیا

شرکت آمارگستران نیکوپرداز الوند