نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار

استان همدان (سال 1400)

« دانشگاه فرهنگیان استان همدان »

غزاله شوندی (دانشجوی آموزش ابتدایی و پژوهشگر برتر)

محمد ملکی انور (دانشجو کارشناسی آموزش الهیات)