نمایشگا مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری

« دانشگاه فنی و حرفه ای استان همدان »

آقای عادل محمدی نیا

 جوشکاری فلزات در حالت سرد