نمایشگا مجازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری

« اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان »

مرکز تخصصی آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب وکار

آزمایشگاه تخصصی کشت بافت گیاهی

کارخانه تولید دستگیره درب کابینت

کارگاه اینترنت اشیاء