نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

استان همدان (سال 1400)

« دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان »

معرفی مرکز علمی کاربردی شرکت دانش بنیان الوان ثابت

سکینه عقیقی (دستگاه یکسو کننده 18 پالس)

معرفی مرکز علمی کاربردی شرکت دانش بنیان الوان ثابت