نمایشگا مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری

« دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان »

دستگاه هوشمندسازی منازل و ادارت

دستگاه مگنتومتر ژئوفیزیکی

دستگاه آب انگور گیری

محصول دانش بنیان Optical Brightner 71