نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار

استان همدان (سال 1400)

« صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان همدان »

موشن گرافی معرفی صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان همدان