نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

استان همدان (سال 1400)

« شرکتآب منطقه ای همدان »

آب منطقه ای همدان

(ارتباط هیدرولیکی آبخوان و رودخانه گاماسیاب)