نمایشگا مجازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری

« شرکت آب و فاضلاب استان همدان »

دستگاه پکیج کلرزن خطی

پمپ ایر لیفت

دوش و چشم شور هوشمند