نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

استان همدان (سال 1400)

« دانشگاه پیام نور استان همدان »

شرکت دانش بنیان پردازش برتر غرب