نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

استان همدان (1400)

« دانشگاه صنعتی همدان »

ربات میکروب زدایی و ضد عفونی هوشمند