نمایشگا مجازی دستاوردهای پژوهشی

« اداره کل آموزش و پرورش استان همدان »

آثار برگزیدگان مرحله استانی پژوهش سراهای دانش آموزی

دکتر علی موسوی معلم پژوهنده برتر

سینا یوسفی دانش آموز پژوهنده برتر

محمد صالح نظری دانش آموز پژوهنده برتر

زهرا جعفرپور دانش آموز پژوهنده برتر

زهرا زمانی دانش آموز پژوهنده برتر

امیر حسین موسوی دانش آموز پژوهنده برتر

امیر محمد زندی و علیرضا احمدی فر

دانش آموزان پژوهنده برتر

سید امیرحسین موسوی دانش آموز پژوهنده برتر

بنیامین برومند نژاد دانش آموز پژوهنده برتر

پریسا صادقی دانش آموز پژوهنده برتر

الینا زمانی دانش آموز پژوهنده برتر

زهرا فراهانی جوکار دانش آموز پژوهنده برتر

امیرحسین محمدی بیان دانش آموز پژوهنده برتر

آرش موجز دانش آموز پژوهنده برتر