مراسم افتتاحیه :  ۱۵ آذر –  http://vc.basu.ac.ir/rw
نمایشگاه مجازی : ۱۵ تا ۲۰ آذر – http://hamedanvex.ir
جشنواره برگزیدگان : ۱۹ آذر – http://eclass.umsha.ac.ir/research

اخبار

سال 1399طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان همدانهفته پژوهش و فناوری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!