نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار

استان همدان (سال 1400)

« منطقه 7 عملیات انتقال گاز همدان »

منطقه 7 عملیات انتقال گاز همدان

دستگاه دشارژ باتری اتوماتیک