نمایشگا مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

« دانشگاه علوم پزشکی همدان »

معرفی واحد مدیریت توسعه فناوری سلامت

واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه

اتاق تمیز دانشگاه علوم پزشکی همدان

کمیته ارتباط با صنعت و واحد ثبت اختراعات

کارگاه ها و رویدادهای فناوری و کارآفرینی